Onderstaande voorwaarden worden momenteel herzien, uiterlijk 01-09-2022 staat de vernieuwde versie online.

Algemene voorwaarden Interfysio Lijfstijlcentrum Beverwijk

Artikel 1 Definities

Interfysio: Maatschap die een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

Het lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: overeenkomst tussen Interfysio en het lid ter zake van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen Interfysio en het lid wordt gesloten.

Artikel 3: Aanmelding

 1. Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van een aanmeldformulier via de website of een papieren aanmeldformulier, welke verkrijgbaar is bij de receptie van

Hierop staat ten minste vermeld:

 • de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 8 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
 • het (huishoudelijk) reglement, alsmede een schriftelijk of elektronisch exemplaar van deze algemene
 1. Na aanmelding vult het lid nog een medisch vragenformulier in dat hem door Interfysio ter beschikking wordt
 2. Het lidmaatschap gaat in op de datum vermeld bij “Startdatum” op het
 3. Er dient altijd een geldig legitimatiebewijs overhandigd te worden bij aanmelding (meld u zich aan via de website dan wordt tijdens het eerste bezoek hiernaar gevraagd). Er wordt een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt voor onze
 4. De aanmeldkosten bedragen standaard €36,-, dit is exclusief € 5,- borg voor uw ledenpas, deze wordt geïncasseerd met de eerste incasso.
 5. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Gebruik van pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de pas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 5,- worden verkregen.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

 

Art. 6 Lidmaatschap en betaling

 1. Uw lidmaatschap kan op elk gewenst moment Deze kunt u afhankelijk van uw keuze per jaar of per maand opzeggen.
 2. Binnen één week na aanmelding ontvangt u bij de receptie van Interfysio uw
 3. De verschuldigde contributie wordt via automatische incasso geïnd, tenzij anders is Deze automatische incasso vindt plaats op de eerste van elke maand, indien mogelijk.

Contante contributies dienen tijdens de eerste week van elke maand te worden voldaan.

 1. De resterende contributie van de eerste maand, wanneer u tijdens de maand lid wordt zal verrekend met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, als gevolg van stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
 3. De pas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is Het lid kan dan de toegang tot Interfysio worden geweigerd. Interfysio is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, met in achtneming van één maand opzegtermijn.
 4. Interfysio behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te Tenminste twee weken voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
 5. Alle ontvangen bedragen worden door Interfysio verwerkt conform de wettelijke
 6. Consulten fysiotherapie, manuele therapie of diëtetiek zijn alleen beschikbaar bij abonnementen met een contract tijd van één jaar of De consulten fysiotherapie en manuele therapie gelden als aanvulling op de consulten welke de cliënt binnen zijn of haar zorg verzekering vergoed krijgt. In eerste instantie zullen deze consulten dus eerst bij uw verzekeraar gedeclareerd worden.

Art.7 Beëindigen lidmaatschap

 1. Het opzeggen van een lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. U dient hiervoor een opzegformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij de receptie van
 2. Er dient een opzegtermijn van een maand in acht genomen te worden, voorafgaand aan het einde van de gekozen looptijd van dit lidmaatschap. Anders wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een maand.
 3. Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien:
 • het lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor het lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

 

 • het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. Uw ledenpas is eigendom van Interfysio, wanneer u deze retourneert bij beëindiging dan krijgt u de borg van € 5,- retour. Deze dient in goede staat te verkeren, versleten of beschadigde pasjes nemen wij niet
 2. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid a bestaat er voor het lid een Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

 

 1. Interfysio behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Deze beëindiging geschiedt per
 2. Indien Interfysio zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Interfysio mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval

Artikel 8 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Interfysio twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid

Artikel 9 Verplichtingen van Interfysio

 1. Interfysio staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. Interfysio onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste
 3. Interfysio staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden
 4. Interfysio zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig
 5. Interfysio treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van het lid door het ter beschikking stellen van kluisjes. Interfysio is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van het lid.

Artikel 10 Verplichtingen van de Consument

 1. Het lid houdt zich aan de door Interfysio gegeven instructies en het (huishoudelijk)
 2. Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan
 3. Het lid dient de aanwijzingen van Interfysio c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te

 

volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Interfysio kenbaar te maken, zodat Interfysio uitleg kan geven.

 1. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide
 2. Het is het lid niet toegestaan te roken in de door Interfysio beschikbaar gestelde
 3. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Interfysio mede te

 

Art. 11 Openingstijden, lesrooster

 1. Interfysio behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te
 2. Op officiële en erkende feestdagen is Interfysio gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de
 3. Interfysio behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens met een aangepast programma aan te bieden

Art. 12 Risico & aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Interfysio, is geheel voor eigen risico van het
 2. Interfysio, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan
 3. Interfysio, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 4. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Interfysio, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te
 5. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Interfysio en hiernaar te

Artikel 13 Klachten

 1. Interfysio beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze
 2. Het lid dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd – bij Interfysio in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten ter zake verliest.
 4. Interfysio beantwoordt de door het lid bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Interfysio per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

 

Art. 14 Algemene voorwaarden

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Interfysio aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Interfysio zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Interfysio is gevestigd
 3. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Interfysio te kennen en te
 4. Interfysio is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande Interfysio stelt leden minimaal twee maanden van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden.